I løpet av neste 12-18 måneder kommer flere operatører til å lansere 5G. Det er mye diskusjoner rundt sikkerhet. Hva er egenlig utfordringene, og hvordan løser vi disse?

Hvilke nye (eller gamle) utfordringer vil 5G innebære med tanke på sikkerhet? Vil det bli nye aspekter som må ivaretas?

Hvordan vil bransjen angripe denne situasjonen, og hva gjør operatørene, leverandørene, vertikalene og myndigheten for å være best rustet for en «alt connected verden»

Sted:

Simula (“Storstua”) 
Martin Linges vei 25
1364 Fornebu

 

11:15 – 12:00 Lett lunsj

12:00 – 12:15 Innledning

12:15 – 12:40 Sikkerhet for Network Slicing i 5G – Pål Grønnsund, Telenor Research
Network Slicing er et viktig konsept i 5G som muliggjør at flere vertikale industrier med forskjellige use cases
og krav samtidig kan bruke 5G infrastrukturen. Presentasjon vil gi en intro til konsepter for hvordan sikkerhet
håndteres for Network Slicing i 5G.

12:40 – 13:05 5G Sikkerhet, en industriutfordring – Eivind Mikkelsen, Huawei
Sikkerhetsutfordringene i 5G, tar opp noen av de vi ser i dag og de vi forventer i fremtiden. Tar også opp
hvorfor Huawei mener at sikkerhet i 5G er noe bransjen, myndigheter og kunder må løse sammen.

13:05 – 13:30 Sikker mobilkommunikasjon i Forsvaret, fra teori til praksis – Kennet Nomeland,
Forsvarsmateriell
Forsvarsmateriell jobber nå tett med operatører og forskningsavdelinger for å oppnå høyere sikkerhet og
funksjonalitet tilpasset militær bruk. 5G åpner for nye muligheter som nå skal testes ut på 5G VINNI
plattformen.

13:30 – 13:55 KAMO: Kritiske anvendelser av mobilnett – Amund Kvalbein, Simula
5G mobilnett vil inngå som en sentral komponent i stadig flere samfunnskritiske funksjoner. Forsvaret,
kraftsektoren, transportsektoren og nød- og beredskap ser alle på hvordan de best kan utnytte offentlige
mobilnett i sin tjenesteproduksjon. Denne utviklingen vil kreve ny teknologi, nye produkter og nye
samarbeidsformer mellom problemeiere og mobiloperatører. KAMO er et initiativ der Simula Metropolitan
går sammen med mobiloperatører og kritiske brukergrupper for å gjøre Norge til et ledende land innen
kritiske anvendelser av mobilnett.

13:55 – 14:10 Kaffepause

14:10 – 14:40 Generalforsamling

14:40 – 15:05 How security challenges can be addressed in a 5G cloud core environment – Faris Al Katib, Nokia
Most operators preparing for 5G roll-out, have already started their infrastructure preparation. A cloud core
environment for onboarding of virtualized network functions is part of this preparation. This new
infrastructure is also raising new security challenges that Nokia as an end 2 end supplier of 5G infrastructure
is addressing as an integrated functionn

15:05 – 15:30 Ny sikkerhetslov – hva skjer? Alexander Iversen, NKOM
1. januar 2019 trådte ny sikkerhetslov i kraft. Sentralt i loven er identifisering av «grunnleggende nasjonale
funksjoner» og utpeking av virksomheter som skal underlegges loven. Hva dette betyr dette for
mobiloperatørene, og hvor vi er i prosessen i ekomsektoren?

15:30 – 15:55 Hva må på plass for at tilbyderne skal klare å etterleve sikkerhetsloven i en 5G-verden – Jens
Christian Gjesti, Kvale Advokatfirma
Den nye sikkerhetsloven stiller gjennomgående funksjonelle krav. Det gir tilbyderne handlingsrom og
fleksibilitet, men lite forutsigbarhet. I ytterste konsekvens vil det gi oss dårligere, dyrere og mindre sikre
mobiltjenester. Med utgangspunkt i konkrete eksempler gjennomgår Gjesti de største praktiske
utfordringene den nye sikkerhetsloven skaper for overgangen til 5G, og hva både myndigheter og tilbydere
bør gjøre for å løse dem.

15:55 – 16:20 Utfordringer ved 5G-nett som bærer av kritisk infrastruktur – Bjarne Helvik, NTNU
5G-nettet er planlagt å yte tjenester til en rekke anvendelser, også til kritisk infrastruktur som for eksempel
energiforsyning og fremtidens nødnett. Presentasjonen vil ta opp utfordringer knyttet til at katastrofale
hendelser i omgivelsene vil påvirke nettet, og at feil I nettet kan ha store konsekvenser.