Mange operatører i Norge, Europa og resten av verden er godt i gang med sine planer for 5G. I Norge vil operatørene lansere 5G i løpet av 2020, og har ganske ambisiøse utrullingsplaner i årene som kommer

Hvilke tjenester utover mobil data vil være blandt de første som kommer til å bli tatt i bruk?

Seminaret har som ambisjon å gi medlemmene et innblikk i hvordan operatørene og de forskjellige industriene tenker, og hvilke planer de har sett seg ut.

 

11:00 11:30   Lett lunsj

11:30 11:40  Innleding

11:40 12:05  Å gjøre Norge 5G-klart, Jarl Fjerdingby, KMD

Ekomnettene generelt og mobilnettene spesielt bærer høye verdier og utgjør en digital grunnmur for det norske samfunnet. Norske mobilnett er blant verdens beste. Myndighetene er opptatt av å bygge videre på dette gode grunnlaget og ønsker å legge forholdene til rette for en rask utrulling av 5G i Norge. Utnytting av 5G er en viktig faktor i regjeringens mål om økt digitalisering i alle sektorer.

12:05 12:30   Deling av frekvenser, Espen Slette, NKOM

Hvilke behov har vertikaler for egne nett? Hvordan man kan effektivisere frekvensbruken og hva skal til for at vi kan dele frekvensene i større grad enn i dag? Vil det i fremtiden være behov for spektrumsforvaltning (Nkom) slik vi kjenner det i dag?

12:30 12:55   Digitalisering av lakseoppdrett  – «More than a Camera», Milan Markovic, Sealab

Løser 5G teknologi alt for havbruksnæringen? Vi vet at maskinlæring og AI kan bidra til økt kunnskap, mer automasjon og bedre beslutningsstøtte, men kan vi putte en datamaskin i merden? Ja! Ikke bare en, men mange.

12:55 13:20  Mobil tale- og data kommunikasjon vil sikre gode helse- og omsorgstjenester, Tor Steffensen, e-Helsedirektoratet

I et pasientforløp, enten det er akutt eller elektivt, vil det være flere aktører involvert. For at behandlerne i hvert ledd skal kunne yte gode helsetjenester er de avhengige av tilgang til riktig og relevant informasjon til rett tid. Alle ledd i behandlingskjeden må derfor sikres dynamisk tilgang til informasjonen på tvers av virksomheter og forvaltningsnivå, langs hele forløpet fra hjemmet til institusjon og tilbake til hjemmet. Dette kan sikres gjennom mobile IKT-systemer som understøtter dialog og informasjonsflyt med rask og sikker tilgang til systemene der pasienten befinner seg, enten det er hjemme, i en ambulanse under utrykning eller på et legekontor ute i distrikt.

13:20 13:45   Hvordan kan framtidens mobilnett spille en nøkkelrolle for en voksende droneindustri, Roger Gildseth, Senseloop  

  Prognoser viser en global vekst i markedet for «drone-as-a-service» fra USD 4.4 milliarder i 2018 til USD 63.6 milliarder i 2025, en årlig vekst på 55,9%.Industrielle anvendelser innenfor digitalisering og «remote sensing» forventes å stå for majoriteten av denne veksten. Hvordan kan framtidens mobilnett spille en nøkkelrolle i utviklingen av en ny norsk milliardindustri?

13:45 14:10  Politiets operative behov for god oppgaveløsning, Bjørn-Petter Jensen, Politiets IKT-tjenester (PIT)

Politiets mål er å løse mest mulig ute “på stedet”. Dette for å gi best mulige tjenester til innbyggerne, med høy kvalitet og på en effektiv måte. Dette krever gode mobile verktøy som underbygger politiets arbeidsprosesser. Vil 5G gi bedre forutsetninger for det?

14:10 – 14:30  Kaffepause

14:30 14:55   FWA – den viktigste driveren og applikasjonen for 5G ?, Oddleif Westby, Telenor  

  Telenor har lansert FWA (Fixed Wireless Access) i Norge, og benytter FWA-løsninger som erstatning for DSL.  I dette foredraget presenterer Telenor erfaringer med teknologien og kundeopplevelser.  Videre hva 5G kan bety for FWA og hvordan FWA kan endre bredbåndsmarkedet

14:55 15:20   «Trådløs fiber» – en håndbok i FWA, Stian Solberg, Ericsson

Hvorfor ble FWA plutselig aktuelt igjen? Hvordan dimensjonere mobilnett for fastnettbruk? Vil FWA lønne seg?

15:20 15:45  Enterprise Mobile Networks in the Nordic market, Bjørn Martin Worsøe , Telia

   Telia is currently running several pilots and some commercial implementations of private and semi-private mobile networks – labeled EMN Enterprise Mobile Networks. 5G opens for more features and larger scale. The presentation will touch upon some of the current examples of EMN applied in the Nordics and some of potential use-cases in the public and private sector

15:45 16:10  5G use cases, Frode Saastad, Telenor  

  Telenor vil belyse hvilke 5G uses cases de jobber med om dagen og hva de ser for seg fremover

16:10 16:20  Oppsummering